FORMACIÓ BONIFICADA

Li ha passat alguna vegada que a la seva empresa arriba un client que no parla espanyol i li és impossible comunicar-se amb ell a causa que no coneix el seu idioma, ni tampoc l'anglès?

La seva empresa té el coneixement, l'equip adequat per concretar el negoci, però s'imposa la barrera del llenguatge, que pot fer que la relació comercial es desenvolupe de forma poc fluïda o que finalment no es duga a terme.

Per això, és important començar a valorar aprendre un altre idioma. El conèixer un altre idioma estendrà els horitzons de la seua empresa. Sens dubte li brindarà més oportunitats comercials i li facilitarà les seves relacions amb els clients estrangers.

Però amb tot, no sempre és fàcil, especialment a empreses de tamany reduït, trobar els fons per a destinar-los a la formació. I aquest és un dels principals motius que justifiquen l’existència de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, coneguda com Fundación Tripartita.

A continuació resolem les preguntes més habituals al respecte del funcionament d’aquesta entitat:

¿Qué són les bonificacions en concepte de formació?

Les empreses disposen de crèdit per a la Formació dels seus treballadors/es mitjançant l'aplicació de bonificacions a la Seguretat Social. La Formació finançada a través d'aquestes ajudes - anomenada Formació Programada per les Empreses - abarca accions formatives de les empreses i permisos individuals de formació, i el seu objectiu és respondre a les necessitats específiques de formació plantejades per les empreses i els seus treballadors.

¿Quins requisits ha de complir l'empresa per a que el curs siga bonificable?

Podran bonifcar-se els cursos tots els treballadors de alta a qualsevol empresa que estiga al dia en el pagament de les seues obligacions a la seguretat social i no haja utilitzat el crèdit disponible en l'exercici en curs.

¿Existeix un crèdit mínim al qual te dret l'empresa?

Totes les empreses que cotitzen per formació profesional, independentment del tamany i data de creació, disposen de crèdit per a formació mínim de 420 euros.

¿Quins cursos o accions formatives sn bonificables?

Qualsevol acció formativa que guarde relació amb l'actividad desnvolupada per l'empresa i estiga dirigida a l'adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, i cumpleixca amb els requeriments de duració i límits de participants establerts en la normativa.

¿Existeix algun límit en la durada dels cursos?

La durada dels cursos no podrà ser inferior a dos hores lectives. No existeix límit màxim, tot i que la durada deurà ser adequada al contingut i objectius de l'acció formativa.

¿I quins son els tràmits a seguir per a començar a utilitzar el meu crèdit en cursos bonificats?

A l'acadèmia Firepoint Oliva som conscients que portar un negoci és suficientment complicat com per a tenir que realitzar tràmits que resten temps a altres obligacions, i per això una vegada ens faciliteu les vostres dades, ens encarreguem de tots els passos del procés. Per tant, si eres treballador o empresari a l'àrea de Gandia - Oliva - Dénia, posa't en contacte ja i comença ja el teu curs bonificat.