FORMACIÓ BONIFICADA

 

 

¿Qué són les bonificacions en concepte de formació?

Les empreses disposen de crèdit per a la Formació dels seus treballadors/es mitjançant l'aplicació de bonificacions a la Seguretat Social. La Formació finançada a través d'aquestes ajudes - anomenada Formació Programada per les Empreses - abarcaa accions formatives de les empreses i permisos individuals de formació, i el seu objectiu és respondre a les necessitats específiques de formació plantejades per les empreses i els seus treballadors.

¿Quins requisits ha de complir l'empresa per a que el curs siga bonificable?

Podran bonifcar-se els cursos tots els treballadors de alta a qualsevol empresa que estiga al dia en el pagament de les seues obligacions a la seguretat social i no haja utilitzat el crèdit disponible en l'exercici en curs.

¿Existeix un crèdit mínim al qual te dret l'empresa?

Totes les empreses que cotitzen per formació profesional, independentment del tamany i data de creació, disposen de crèdit per a formació mínim de 420 euros.

¿Quins cursos o accions formatives sn bonificables?

Qualsevol acció formativa que guarde relació amb l'actividad desnvolupada per l'empresa i estiga dirigida a l'adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, i cumpleixca amb els requeriments de duració i límits de participants establerts en la normativa.

¿Existeix algun límit en la durada dels cursos?

La durada dels cursos no podrà ser inferior a dos hores lectives. No existeix límit màxim, tot i que la durada deurà ser adequada al contingut i objectius de l'acció formativa.